Data Privacy Notice 2018 Norwegian

Formålet med denne erklæringen om behandling av personopplysninger er å informere om:

 

1. Identitet til det ExxonMobil-konsernselskapet som samler inn personopplysningene som behandlingsansvarlig

2. Personer som denne erklæringen om behandling av personopplysninger henvender seg til

3. ExxonMobils overholdelse av personvernlovgivningen

4. Kategorier av personopplysninger og formål med innsamling av personopplysninger

5. Fremlegging av personopplysninger til tredjeparter

6. Internasjonale overføringer av personopplysninger

7. Nøyaktighet av personopplysninger

8. Sikkerhet og konfidensialitet

9. Rettigheter til innsyn, til å korrigere og slette personopplysninger, til å flytte data (dataportabilitet), til å begrense og motsette seg behandling av personopplysninger

10. Behandling av sensitive personopplysninger

11. Automatisert beslutningstaking

12. Oppbevaring av opplysninger

13. Spørsmål og klageadgang

14. Definerte begrep

15. Endringer i denne erklæringen om behandling av personopplysninger

16. Samtykke

 

 

Personvernerklæring

Denne generelle erklæringen om behandling av personopplysninger trer i kraft 25. mai 2018.

 

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss.

 

ExxonMobil takker for din interesse i denne Mobil SHC-klubben («nettsted»). Dette er en gruppe som gis tilgang til smøremiddel eksperter og er en plattform for å motta ukentlige meldinger med informasjon og tips om smøremidler.

Ditt personvern er viktig, og vi ønsker at du forstår våre metoder med hensyn til å samle og behandle personopplysninger.

 

Denne erklæringen om behandling av personopplysninger kan bli komplettert med annen informasjon om behandling av personopplysninger som ExxonMobil leverer i forbindelse med spesifikk bruk av visse personopplysninger i spesifikke nettstedsfunksjoner. Der f.eks. visse funksjoner på et nettsted ber om tilleggsopplysninger fra deg, kan vi gi deg ytterligere informasjon om måten vi behandler slike tilleggsopplysninger på.

 

Denne erklæringen om behandling av personopplysninger beskriver hvordan ExxonMobil-konsernselskaper (samlet kalt «ExxonMobil») som er etablert i medlemslandene til Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Sveits behandler personopplysninger om besøkende på nettstedet.

 

I denne erklæringen om behandling av personopplysninger bruker vi visse definerte begrep. For å forstå hva de definerte begrepene betyr viser vi til Avsnitt 14, Definerte begrep.

1. Identitet til det ExxonMobil-konsernselskapet som samler inn personopplysningene som behandlingsansvarlig

De(n) behandlingsansvarlig(e)  med hensyn til personopplysninger som innhentes via nettstedet er  det ExxonMobil konsernselskapet i EØS som du har, eller søker å ha (for prosepektive forretningsforbindelser) et kontraktsforhold til. For mer informasjon, kontakt ExxonMobil Data Privacy Office.

ExxonMobil-konsernselskapet som er identifisert ovenfor som behandlingsansvarlig for personopplysningene, kan overføre alle eller noen av de personopplysningene som er mottatt via nettstedet til ExxonMobil-konsernselskap over hele verden som befinner seg utenfor EØS og Sveits, i tredjeland som ikke nødvendigvis kan anses å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene. Overføringene foregår i henhold til Avsnitt 6 nedenfor.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

2. Personer som denne erklæringen om behandling av personopplysninger henvender seg til

Denne personvernerklæringen er rettet til besøkende på dette nettstedet hvis personopplysningene er samlet inn av de(n) behandlingsansvarlige som er oppført i Avsnitt 1 ovenfor.

Informasjon innhentet fra barn

Nettstedet inneholder informasjon som kan være av særlig interesse for barn, men ExxonMobil søker ikke å samle personopplysninger fra eller om personer under 17 år via dette nettstedet.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

3. ExxonMobils overholdelse av personvernlovgivningen

ExxonMobil forplikter seg til å samle inn og bruke personopplysninger på en lovlig måte.

ExxonMobil vil sørge for at behandlingen er tillatt i henhold til gjeldende personvernlovgivning når selskapet behandler personopplysninger. I EØS og Sveits betyr dette blant annet at ExxonMobil skal vurdere hvorvidt, og med hvilken berettigelse (rettslig grunnlag) selskapet har for behandling av personopplysninger i henhold til EUs forordning for personvern (EU General Data Protection Regulation – GDPR) og gjeldende lovgivning. ExxonMobil kan alt etter situasjonen begrunne behandlingen av personopplysninger med utgangspunkt i forskjellige rettslige grunnlag, som inkluderer:

o        ExxonMobil har en berettiget interesse i å behandle personopplysninger, med mindre hensynet til den registrertes personvern overstiger denne interessen eller denne interessen blir tilsidesatt av individets interesser eller grunnleggende rettigheter og individets frihet, og/eller

o        Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte, og/eller

o        Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som ExxonMobil er underlagt, og/eller

o        Behandlingen er nødvendig for å beskytte den registrertes vitale interesser, og/eller

o        Den registrerte har gitt sitt samtykke til behandlingen av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål. Når ExxonMobil mottar samtykke fra den registrerte til å behandle personopplysninger, kan vedkommende når som helst i framtiden trekke samtykket sitt tilbake.

For mer informasjon om bestemte databehandlinger, ønsket formål og en beskrivelse av bestemte kategorier av angjeldende personopplysninger, henvises det til tabellen i Avsnitt 4.

ExxonMobil gir enkeltpersoner anledning til å motsette seg behandling av vedkommendes personopplysninger, og selskapet vil nøye vurdere slike innvendinger som påkrevd i medhold av gjeldende rett. For mer informasjon om dine rettigheter med hensyn til hvordan ExxonMobil behandler personopplysningene dine henvises det til Avsnitt 9 og/eller du kan ta kontakt med ExxonMobil Data Privacy Office via data.privacy.office@exxonmobil.com.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

4. Kategorier av personopplysninger og formål med innsamling av personopplysninger

4.1 Personopplysninger innsamlet fra besøkende til nettstedet

Når noen besøker nettstedet, samler våre servere automatisk informasjon som gjør at nettstedet kan kommunisere med den besøkendes datamaskin eller mobilenhet under besøket. Vi sporer også annen informasjon om ditt besøk som vi bruker til statistiske formål som hjelper oss med å designe og administrere nettstedet. Videre, hvis du personliggjør nettstedet, fyller ut et bestillingsskjema, deltar i en konkurranse, gir tilbakemelding på en undersøkelse eller sender inn annen informasjon til oss under besøket, vil du dessuten som følge av dette gi oss personopplysninger.

For formålene nevnt nedenfor, og når det er nødvendig å kjenne til personopplysningene dine, vil de gjøres tilgjengelige for ExxonMobil.

I denne tabellen beskriver vi kategorier av informasjonen vi samler fra de som besøker nettstedet, formålet vi bruker informasjonen til samt det rettslige grunnlaget som begrunner hvert behandlingstrinn.

Formålet med behandling

Rettslig grunnlag for behandling

Kategorier av personopplysninger

For å sende ukentlige meldinger med informasjon og tips om smøremidler som kan være til nytte for virksomheten din.

 

ExxonMobils berettigede interesse i å sende deg ukentlige meldinger med informasjon og tips om smøremidler som kan være til nytte for virksomheten din.

Når du melder deg inn i SHC-klubben, samtykker du i at ExxonMobil sender deg formidlinger gjennom SHC-klubben.

Nettstedet gir brukere anledning til å si opp avtalen om å motta kunngjøringer og varsler.

 

 

Opplysninger om forretningskontakter og forretningsorganisasjon, land, påloggings-/system-ID, stillingstittel/-funksjon, bransje, IP-adresse, medlemskapstype og foretrukket språk.

 

Sosialt nettverk

(for å få tilgang til faglig kompetanse i smøremiddelbransjen)

 

ExxonMobils berettigede interesse i å etablere nettverkforbindelser mellom fagfolk i smøremiddelbransjen, å finne og identifisere medlemmer i SHC-klubben og deres ekspertise

Når du melder deg inn i SHC-klubben, samtykker du i at ExxonMobil behandler personopplysningene dine for å etablere nettverkskontakter som nevnt ovenfor.

 

Opplysninger om forretningskontakter og forretningsorganisasjon, land, hobbyer og interesser, bilder og video, stillingstittel/-funksjon og tittel, informasjon som du legger ut på nettstedet, bransje, gjennomgang av samfunn og kommentarer om andres poster, medlemskapstype og foretrukket språk, og anledning til å opprette en kort personalhistorie og sende inn et miniatyrbilde.

For å tilpasse og forbedre opplevelsen på nettstedet vårt.

ExxonMobils berettigede forretningsinteresser i å forbedre relevansen til innholdet som vises på nettstedet, og sikre tjenestenes kvalitet ved besøk på nettstedet.

Når du går inn på nettstedet, antall besøk på nettstedet, hvilke deler av nettstedet du besøker, land, personlig tilpasning av nettstedet, dine svar på meningsmålinger, gjennomgang av samfunn og kommentarer om andres poster, bransje, foretrukket språk og annen informasjon du eventuelt oppgir.

Innsynsstyring

 

ExxonMobils berettigede forretningsinteresser for å validere din identitet og innsynstillatelser for å sørge for at kun godkjente brukere har tilgang til nettstedet.

Innsynstillatelser, autentifiseringsinformasjon, opplysninger om forretningskontakter og forretningsorganisasjon, påloggings-/system-ID, navn, stillings tittel/funksjon og systemaktivitetslogg.

Analyser og statistikk

 

ExxonMobils berettigede forretningsinteresser i å innhente informasjon om kunders fokus på å forbedre produktene og tjenestene ExxonMobil tilbyr, og om bruken av nettstedet for å forbedre effektiv driften av nettstedet.

Personopplysninger som samles inn av de ovennevnte grunnene, kan behandles videre etter forsvarlig anonymisering og aggregering.

 

Når ExxonMobils berettigede interesse oppgis som et rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger, vil ExxonMobil sikre at selskapets berettigede interesser i å oppnå formålene som angitt i tabellen ovenfor, (generelt selskapets interesser i å fremme ExxonMobils produkter og tjenester) ikke overstiger hensynet til den registrertes personvern - ikke har uforholdsmessig og negativ innvirkning på den besøkendes rettigheter og friheter.

Dersom ExxonMobil anvender den registrertes samtykke som rettslig grunnlag til å behandle personopplysningene, kan besøkende når som helst i fremtiden trekke sitt samtykke tilbake. Besøkende som ønsker å trekke sitt samtykke tilbake, må underrette oss på data.privacy.office@exxonmobil.com, og vi vil treffe tiltak for å stoppe behandlingen av personopplysningene så snart som praktisk mulig.

Vi bruker informasjonskapsler og andre filer som blir lagret på datamaskinen eller mobilenheten din når du besøker nettstedet, til å samle inn én eller flere av informasjonskategoriene som er oppført i tabellen ovenfor. Informasjonskapslene og filene som er lagret på datamaskinen eller mobilenheten din, gjør det lettere å tilpasse din bruk av nettstedet og hjelper deg å unngå at du må skrive inn dine opplysninger hver gang du besøker det. Du kan slette eller blokkere denne informasjonen fra datamaskinen din hvis du ønsker det. Vil du ha mer informasjon om informasjonskapsler og filer vi legger på datamaskinen eller mobilenheten din, og hvordan du kan slette eller blokkere dem, se Informasjonskapselerklæringen (Cookie Statement) på nettstedet.

Vær oppmerksom på at noen av tjenestene kanskje ikke vil være tilgjengelige dersom du unnlater å oppgi de personopplysningene som er nødvendige for å levere disse.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

4.2 Personopplysninger innsamlet fra besøkende til nettsted til tredjeparter.

Vi bruker tredjeparters annonseringsteknologi til å vise annonser når du besøker nettsteder som vi annonserer på. Når du ser på en annonse, lagres en informasjonskapsel eller cookie-fil på datamaskinen din. Denne informasjonen brukes til å hjelpe oss å behandle vår annonsering på Internett. For å lære mer om annonseringsteknologien fra tredjeparter, informasjonskapsler og hvordan du kan «melde deg av», klikk her. (Merk: du blir sendt til en tredjeparts nettsted).

Dette nettstedet har dessuten lenker til nettsteder som ExxonMobil ikke eier, kontrollerer eller vedlikeholder. Vi er ikke ansvarlige for deres policyer og retningslinjer for personvern, og vi gir ingen fremstillinger eller garantier for deres praksis for behandling av personopplysninger på disse nettstedene. På samme måte er vi ikke ansvarlige for retningslinjene og praksisene til ethvert nettsted som du kobles til nettstedet vårt fra. Vi anbefaler at du gjennomgår retningslinjene for personvern for andre nettsteder nøye og kontakter operatøren hvis du er bekymret eller har spørsmål.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

5. Fremlegging av personopplysninger til tredjeparter

Vi benytter andre selskaper og personer til å utføre oppgaver på våre vegne. Disse har tilgang til personopplysninger som de trenger for å utføre sine oppgaver, men de kan ikke bruke dem til andre formål. Kommunikasjon via Internett og det å sende informasjon, produkter og tjenester til deg på annen måte innebærer nødvendigvis at personopplysninger passerer gjennom eller behandles av tredjeparter.

For å kunne administrere nettstedet og personopplysningene som samles inn via nettstedet, deler ExxonMobil personopplysningene dine med følgende kategorier av tjenesteleverandører: IT-tjenesteleverandører, netthoteller og tekniske eksperter.

Under noen omstendigheter, f.eks. hvis det er pålagt gjennom lov eller rettslige prosesser eller for å kunne forsvare sine rettigheter, vil ExxonMobil måtte legge frem personopplysninger til andre tredjeparter, inkludert relevante myndigheter.

Hvis personopplysninger deles med en tredjepart eller et ExxonMobil-konsernselskap utenfor EØS, gjelder vilkårene for dataoverføringer, se Avsnitt 6 nedenfor, i tillegg til kravene i dette avsnittet.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

6. Internasjonale overføringer av personopplysninger

6.1 Overføringer mellom konsernselskap

ExxonMobil-konsernselskapet som er identifisert som behandlingsansvarlig, kan overføre noen eller alle personopplysninger til servere som tilhører ExxonMobil lokalisert over hele verden. Dette vil føre til at personopplysningene er tilgjengelige for andre ExxonMobil-konsernselskaper. Noen av disse ligger i tredjeland som ikke kan anses å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene, i samsvar med gjeldende lov.

Overføringen av personopplysninger fra EØS til mottakere utenfor EØS er underlagt restriksjoner. ExxonMobil har gjort tiltak slik at personopplysninger blir gitt tilstrekkelig personvern på alle ExxonMobils lokasjoner. Disse tiltakene inkluderer at ExxonMobil-konsernselskap inngår avtaler med andre konsernselskap (Inter Affiliate Agreements) som inneholder EUs standard kontraktsklausuler «Standard Contractual Clauses».

EUs standard kontraktsklausuler er godkjent av EU-kommisjonen og relevante europeiske myndigheter til å gi tilstrekkelig beskyttelse ved overføring av personopplysninger utenfor EØS.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

6.2 Overføringer til tredjeparter

Når personopplysninger overføres til tredjeparter, innfører ExxonMobil sikkerhetstiltak for å sikre at tredjeparten beskytter personopplysningene i tilstrekkelig grad.

For mer informasjon om spesifikke mekanismer som brukes for overføringer mellom konsernselskaper og overføringer til tredjeparter, inkludert informasjon om og for å få en kopi av eksisterende sikringstiltak som er implementert av ExxonMobil for å sikre at personopplysninger behandles innenfor et tilstrekkelig rammeverk på alle ExxonMobil-lokasjoner, vennligst kontakt data.privacy.office@exxonmobil.com.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

7. Nøyaktighet av personopplysninger

ExxonMobil bestreber seg på at personopplysninger som selskapet samler inn er så nøyaktige, fullstendige og aktuelle som mulig, tatt i betraktning formålene de ble samlet inn for og brukt. ExxonMobil er avhengig av de registrerte personene for å opprettholde nøyaktigheten og fullstendigheten av personopplysningene, og de registrerte personene må derfor melde fra til ExxonMobil dersom deres personopplysninger endres.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

8. Sikkerhet og konfidensialitet

ExxonMobil opprettholder hensiktsmessige administrative, tekniske og fysiske sikringstiltak som er laget for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon, utilsiktet tap, endring, uautorisert fremlegging eller innsyn, bruk og alle andre ulovlige former for behandling av personopplysninger som vi har i vår besittelse.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

9. Rettigheter til innsyn, til å korrigere og slette personopplysninger, til å flytte data (dataportabilitet), til å begrense og motsette seg behandling av personopplysninger

Gjeldende rett kan gi registrerte personer rett til å vite hvordan ExxonMobil behandler deres personopplysninger og rett til innsyn i sine personopplysninger som ExxonMobil oppbevarer. Slike rettigheter eksisterer i henhold til personvernlovgivningen i EØS. Registrerte personer i EØS har også rett til: å få unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger korrigert, å begrense behandlingen av sine personopplysninger under visse omstendigheter, å motsette seg behandlingen av personopplysninger, med hensyn til de aktuelle omstendighetene og av grunner som er knyttet til sin bestemte situasjon eller å slette personopplysninger når slike opplysninger ikke lenger er nødvendige for de formålene de har blitt samlet inn for, i samsvar med gjeldende lovgivning.

Under visse omstendigheter har de registrerte personene rett til å be om at deres personopplysninger flyttes (dataportabilitet), slik at de vil få adgang til og mulighet til å gjenbruke sine personopplysninger til sine egne formål for ulike tjenester uten brukshindring.

For mer informasjon om de spesifikke mekanismene som er tilgjengelig for å kunne utøve de nevnte rettighetene, vennligst ta kontakt med data.privacy.office@exxonmobil.com.

For å gjøre det lettere for oss å besvare din forespørsel, ville det være nyttig hvis du kunne fortelle oss hvilken kontekst du opprinnelig oppga dine personopplysninger, f.eks. i forbindelse med markedsføring av et bestemt produkt eller en tjeneste.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

10. Behandling av sensitive personopplysninger

Visse kategorier av personopplysninger betraktes som sensitive under personvernlovgivningen og slike opplysninger er underlagt et strengere beskyttelses- og sikringsnivå. Personvernlovgivningen anser følgende kategorier av personopplysninger som sensitive: (1) rase eller etnisk opprinnelse, (2) politiske oppfatninger, (3) religiøse og filosofiske oppfatninger, (4) medlemskap i fagforening, (5) seksuelle forhold eller seksuell orientering, (6) fysisk eller mental helse eller forhold og (7) genetiske data og biometriske data med det formål å unikt definere en fysisk person.

Vi ber deg å ikke under noen omstendighet gi ExxonMobil sensitive opplysninger av ovennevnte karakter. Hvis du likevel gir slik informasjon, aksepterer ExxonMobil ditt uttrykkelige samtykke til å bruke slike opplysninger i samsvar med denne erklæringen om behandling av personopplysninger eller i samsvar med måten beskrevet på det tidspunkt hvor slike opplysninger bli avgitt.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

11. Automatisert beslutningstaking

ExxonMobil bruker ikke automatisert beslutningstaking med mindre dette er (i.) nødvendig for å inngå eller utføre en kontrakt mellom enkelte person og ExxonMobil og dets konsernselskaper, (ii.) tillatt eller påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning eller (iii.) basert på den individuelle personens uttrykkelige samtykke.

Automatisert beslutningstaking betyr en beslutning som medfører rettsvirkninger for en person, eller har betydelig innvirkning på den individuelle personen, og som er basert utelukkende på automatisert behandling (dvs. ingen menneskelig inngrep i beslutningsprosessen) av personopplysninger, med den hensikt å evaluere visse personlige aspekter knyttet til den enkelte personen. ExxonMobil skal i tillegg iverksette egnede tiltak for å beskytte individets rettigheter og friheter og rettmessige interesser.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

12. Oppbevaring av opplysninger

ExxonMobil oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn nødvendig for å oppfylle formålene som opplysningene ble samlet inn for, eller for å sikre at gjeldende lovgivning overholdes eller å beskytte selskapets berettigede interesser (for eksempel lovbestemte foreldelsesperioder).

Tilbake til innholdsfortegnelsen

13. Spørsmål og klageadgang

ExxonMobil forplikter seg til å beskytte personopplysningene dine som beskrevet i denne erklæringen om behandling av personopplysninger og som påkrevet i henhold til gjeldende nasjonale lovgivning. Hvis du har spørsmål om denne informasjonen eller om ExxonMobils behandling av personopplysningene dine eller hvis du ønsker ytterligere informasjon om hvilke personopplysninger ExxonMobil har eller får vite om deg og hvordan du kan utøve dine rettigheter med hensyn til personopplysningene dine, kan du ta kontakt med:

§  Data Privacy Office

c/o ExxonMobil Business Support Center Hungary Ltd.

Váci út 81-85

Budapest

H-1139

Ungarn

§  Data.privacy.office@exxonmobil.com

§  Personvernombud i land identifisert i Avsnitt 1

 

Du har også rett til å sende inn en klage til datatilsynet i ditt land (Norge: Datatilsynet).

Tilbake til innholdsfortegnelsen

14. Definerte begrep

Begrepet «behandlingsansvarlig» betyr den fysiske eller juridiske personen (i tilfelle ExxonMobil, det aktuelle ExxonMobil-konsernselskapet) som bestemmer personopplysningenes behandlingsformål og -måter.

ExxonMobil og/eller ExxonMobil-konsernselskap betyr (a) Exxon Mobil Corporation eller ethvert morselskap til Exxon Mobil Corporation, (b) ethvert selskap eller partnerskap hvor Exxon Mobil Corporation eller ethvert morselskap av Exxon Mobil Corporation nå eller i fremtiden, direkte eller indirekte (1) eier eller (2) kontrollerer mer enn femti prosent (50 %) av eierinteressene med rett til å stemme på eller utnevne styremedlemmer eller tilsvarende funksjoner («konsernselskap») og (c) ethvert joint venture hvor Exxon Mobil Corporation, ethvert morselskap til Exxon Mobil Corporation eller et konsernselskap har daglig kontroll med driften.

Ved «behandlet» eller «behandling» menes enhver operasjon eller sett av operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett av personopplysninger, både med og uten hjelp av automatiserte midler, som innsamling, opptak, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenvinning, konsultering, bruk, fremlegging ved overføring, formidling eller annen tilgjengeliggjøring, justere eller kombinere, begrense, slette eller destruere opplysninger.

Begrepet «personopplysninger» betyr enhver informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (den registrerte eller individuell person). En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en nettbasert identifikator eller én eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

15. Endringer i denne erklæringen om behandling av personopplysninger

Vi forbeholder oss retten til å endre denne erklæringen om behandling av personopplysninger når som helst uten varsel. Når vi foretar vesentlige endringer i denne erklæringen om behandling av personopplysninger, publiserer vi endringene på denne siden og oppdaterer revisjonsdatoen øverst i erklæringen om behandling av personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå vår erklæring om behandling av personopplysninger regelmessig for eventuelle oppdateringer.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

16. Samtykke

Ved å registrere deg på nettstedet samtykker du i at personopplysningene dine kan behandles som forklart i denne informasjonen om behandling av personopplysninger.

Ved å sende inn bilder eller videoer til nettstedet samtykker du i at slike (sensitive) personopplysninger kan behandles og overføres som oppgitt i Avsnitt 4 i denne informasjonen om behandling av personopplysninger.

Du er ansvarlig for å behandle personopplysningene om andre som du har fått tilgang til gjennom nettstedet, i samsvar med gjeldende lover. Dette kan bety at du bare kan bruke slike personopplysninger i forbindelse med, og for å delta i diskusjoner på nettstedet, med mindre den relevante personen har gitt sitt samtykke.

Tilbake til innholdsfortegnelsen