Data Privacy Notice 2018 Dutch
Mobil SHC Data Privacy Notice_EU_Dutch_FINAL

Het doel van deze Privacyverklaring is u informatie te geven over:

 

1. De identiteit van de met ExxonMobil verbonden ondernemingen die de Persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke verzamelt

2. Individuen op wie deze Privacyverklaring is gericht

3. De naleving van ExxonMobil van wetgeving inzake gegevensbescherming

4. Categorieën van Persoonsgegevens en redenen voor het verzamelen van gegevens

5. Bekendmaking van Persoonsgegevens aan derde partijen

6. Internationale overdrachten van Persoonsgegevens

7. De nauwkeurigheid van Persoonsgegevens

8. Beveiliging en vertrouwelijkheid

9. Rechten voor het bekijken, de rectificatie en het wissen van Persoonsgegevens, voor gegevensportabiliteit, voor de beperking van en het bezwaar tegen de Verwerking van Persoonsgegevens

10. De verwerking van gevoelige Persoonsgegevens

11. Geautomatiseerde besluitvorming

12. Documentatiebeheer

13. Vragen en klachten

14. Gedefinieerde begrippen

15. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

16. Toestemming

 

 

Privacyverklaring

Deze Algemene Privacyverklaring gaat in op 25 mei 2018.

 

De bescherming van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons.

 

ExxonMobil waardeert uw interesse in deze (‘Site’) van Mobil SHC Club, een gemeenschap voor contacten met deskundigen op het gebied van smeermiddelen en een platform voor het wekelijks ontvangen van inzichten en tips inzake smeermiddelen.

Uw privacy is belangrijk en we willen dat u begrijpt hoe wij te werk gaan als het gaat om het verzamelen en behandelen van Persoonsgegevens.

 

Het kan zijn dat ExxonMobil deze Privacyverklaring verder aanvult met andere privacyverklaringen voor specifiek gebruik van bepaalde Persoonsgegevens in specifieke rubrieken van de Site. Als u in bepaalde rubrieken van de Site bijvoorbeeld om extra informatie wordt gevraagd, kan het zijn dat we een aanvullende kennisgeving verstrekken om u te laten weten op welke manier we dergelijke aanvullende informatie verwerken.

 

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe de met ExxonMobil verbonden ondernemingen (gezamenlijk ‘ExxonMobil’ genoemd), die gevestigd zijn in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland, Persoonsgegevens verwerken die relevant zijn voor bezoekers van de Site.

 

In deze Privacyverklaring maken we gebruik van bepaalde gedefinieerde begrippen. Teneinde de betekenis van de gedefinieerde begrippen te begrijpen, verwijzen we u naar paragraaf 14, Gedefinieerde begrippen.

1. De identiteit van de met ExxonMobil verbonden ondernemingen die de Persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke verzamelt

De Verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens verwerkt via deze Site, is de ExxonMobil vennootschap in de EEZ met dewelke u uw zakelijke relatie heeft of wenst aan te knopen (voor prospectieve business partners). Voor meer informatie, contacteer het ExxonMobil Data Privacy Office.

Het kan zijn dat de met ExxonMobil verbonden onderneming, die hierboven werd geïdentificeerd als de verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens, alle of enige Persoonsgegevens die het ontving via de Site overdraagt aan de met ExxonMobil verbonden ondernemingen over de hele wereld, die gevestigd zijn buiten de EER en Zwitserland, in derde landen die misschien niet bekend staan om het bieden van een adequate mate van bescherming voor de Persoonsgegevens. De overdrachten vinden plaats conform paragraaf 6 hierna.

Terug naar Inhoudsopgave

2. Individuen op wie deze Privacyverklaring is gericht

Deze Privacyverklaring is gericht op de bezoekers van deze website, waarvan de Persoonsgegevens worden verzameld door de Verwerkingsverantwoordelijke(n), genoemd in paragraaf 1 hierboven.

Informatie van kinderen

De Site bevat informatie die misschien bijzonder interessant kan zijn voor kinderen, maar ExxonMobil is er niet op uit om Persoonsgegevens te verzamelen via de Site van of over personen onder de leeftijd van 18 jaar.

Terug naar Inhoudsopgave

3. De naleving van ExxonMobil van wetgeving inzake gegevensbescherming

ExxonMobil zet zich ervoor in om Persoonsgegevens op een wettige manier te verzamelen en te gebruiken.

Indien zij Persoonsgegevens verwerkt, zal ExxonMobil ervoor zorgen dat de Verwerking plaatsvindt op een manier die is goedgekeurd door de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. In de EER en in Zwitserland betekent dit onder andere dat ExxonMobil zal vaststellen of en zo ja, welke rechtvaardiging (wettelijke basis) zij heeft voor de Verwerking van Persoonsgegevens, zoals bepaald in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en in de geldende wetgeving. Al naar gelang de situatie kan ExxonMobil de Verwerking van Persoonsgegevens rechtvaardigen met een verwijzing naar diverse wettelijke grondslagen, zoals:

o        het gerechtvaardigde zakelijke belang van ExxonMobil bij de verwerking van de Persoonsgegevens, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van het individu zwaarder wegen dan dergelijke belangen, en/of

o        de verwerking noodzakelijk is voor het ten uitvoer leggen van een contract, waarin het individu partij is, en/of

o        de verwerking nodig is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan ExxonMobil onderworpen is, en/of

o        de verwerking nodig is om de vitale belangen van het individu te beschermen, en/of

o        het individu toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens om een of meer specifieke redenen. Wanneer ExxonMobil toestemming krijgt van het individu om Persoonsgegevens te verwerken, kan de toestemming te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst.

Ga voor meer informatie over de afzonderlijke activiteiten op het gebied van gegevensverwerking, de nagestreefde redenen en een beschrijving van de specifieke categorieën van de betreffende Persoonsgegevens naar de tabel in paragraaf 4.

ExxonMobil biedt individuen de gelegenheid bezwaar aan te tekenen tegen de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens en zal, als de wet dat vereist, dergelijke bezwaren zorgvuldig tegen het licht houden. Ga voor meer informatie over uw rechten inzake de manier waarop ExxonMobil uw Persoonsgegevens verwerkt naar paragraaf 9 en/of neem contact op met het ExxonMobil Data Privacy Office via data.privacy.office@exxonmobil.com.

Terug naar Inhoudsopgave

4. Categorieën van Persoonsgegevens en redenen voor het verzamelen van gegevens

4.1 Persoonsgegevens verzameld van bezoekers van de Site

Als iemand de Site bezoekt, verzamelen onze webservers automatisch informatie die de Site in staat stelt te communiceren met de computer of het mobiele apparaat van de bezoeker tijdens het bezoek. We achterhalen tevens andere informatie over uw bezoek en gebruiken die om statistische redenen die ons helpen de Site te ontwerpen en te beheren. Daarnaast zult u ons gegevens verstrekken als u tijdens uw bezoek de Site personaliseert, een bestelformulier invult, zich inschrijft voor een wedstrijd, feedback op een vragenlijst geeft of andere informatie naar ons verstuurt.

Uw Persoonsgegevens zullen voor de onderstaande doelen en op een ‘need-to-know’-basis toegankelijk zijn voor ExxonMobil.

In deze tabel beschrijven we welke informatiecategorieën we verzamelen van bezoekers aan de Site, de reden waarvoor we de informatie gebruiken en de wettelijke basis die elke verwerkingsoperatie rechtvaardigt.

Doel van verwerking

Wettelijke basis van verwerking

Categorieën van Persoonsgegevens

Om u wekelijks inzichten en tips inzake smeermiddelen te sturen teneinde uw bedrijfsvoering te verbeteren.

 

Het gerechtvaardigde belang van ExxonMobil om u wekelijks inzichten en tips inzake smeermiddelen te sturen teneinde uw bedrijfsvoering te verbeteren.

Door lid te worden van de SHC Club gaat u ermee akkoord dat ExxonMobil u communicatie stuurt via de SHC Club.

De Site geeft gebruikers de gelegenheid zich af te melden voor aankondigingen en waarschuwingen.

 

 

Zakelijke contactgegevens, bedrijfsorganisatorische gegevens, land, inlog-/systeem-ID, functietitel/positie, industriesector, IP-adres, soort lidmaatschap, en taalvoorkeur.

 

Sociaal netwerken

(Om u in contact te brengen met professionals uit de smeermiddelenindustrie)

 

Het gerechtvaardigde belang van ExxonMobil om netwerken tussen professionals uit de smeermiddelenindustrie mogelijk te maken, leden van de SHC Club en hun expertise te lokaliseren en te identificeren.

Door lid te worden van de SHC Club gaat u ermee akkoord dat ExxonMobil uw persoonsgegevens verwerkt voor de bovengenoemde netwerkdoeleinden.

 

Zakelijke contactgegevens, bedrijfsorganisatorische gegevens, land, hobby’s en interesses, foto en video, functietitel/positie en titel, informatie die u plaatst op de Site, industriesector, beoordeling gemeenschappen en commentaar op andere posts, soort lidmaatschap, taalvoorkeur en een optie een korte biografie aan te maken en een miniatuurafbeelding te plaatsen.

Om uw ervaring op onze Site te verbeteren en aan te passen aan uw wensen.

De gerechtvaardigde zakelijke belangen van ExxonMobil om de relevantie van de op de Site aangeboden inhoud te verbeteren en om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen tijdens de bezoeken aan de Site.

Wanneer u de Site bezoekt, het aantal bezoeken aan de Site, welke onderdelen van de Site u bezoekt, het land, de personalisatie van de Site, feedback op vragenlijsten, beoordeling gemeenschappen en commentaar op andere posts, industriesector, taalvoorkeur en andere informatie die u ons kunt geven.

Toegangsbeheer

 

Het gerechtvaardigde zakelijke belang van ExxonMobil om de identiteit en toegangsrechten te valideren om ervoor te zorgen dat uitsluitend goedgekeurde gebruikers toegang hebben tot de Site.

Toegangsrechten, verificatiegegevens, zakelijke contactgegevens, bedrijfsorganisatorische gegevens, inlog-/systeem-ID, naam, functietitel/positie en het activiteitenlogboek van een systeem.

Analyse en statistieken

 

De gerechtvaardigde zakelijke belangen van ExxonMobil om inzicht te verkrijgen in de betrokkenheid van de klant teneinde het producten- en dienstenaanbod van ExxonMobil te verbeteren, en in het gebruik van deze Site teneinde de efficiënte werking van deze Site te verbeteren.

Persoonsgegevens die worden verzameld om een van de bovengenoemde redenen kunnen verder worden verwerkt na adequate anonimisering en samenvoeging.

 

Wanneer ExxonMobil vertrouwt op haar gerechtvaardigde belang als wettelijke basis voor de Verwerking van de Persoonsgegevens, zal ExxonMobil ervoor zorgen dat haar gerechtvaardigde belangen om de in bovenstaande tabel genoemde redenen na te streven (haar belang om de producten en diensten van ExxonMobil in het algemeen te promoten) geen buitenproportionele en negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van de bezoeker.

Als ExxonMobil vertrouwt op de toestemming van het individu als wettelijke basis voor de Verwerking van de Persoonsgegevens, kunnen bezoekers hun toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. Bezoekers die hun toestemming willen intrekken, dienen ons daarvan in kennis te stellen via data.privacy.office@exxonmobil.com en vervolgens zullen wij maatregelen treffen om de Verwerking van uw Persoonsgegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, stop te zetten.

We maken gebruik van cookies en andere bestanden die we bij uw bezoek aan onze Site opslaan op uw computer of mobiele apparaat, om informatie uit een of meer categorieën te verzamelen die in bovenstaande tabel staan vermeld. De cookies en bestanden die zijn opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat, maken het mogelijk uw gebruik van de Site aan te passen, waardoor u niet steeds weer uw gegevens hoeft in te vullen als u de Site bezoekt. U kunt deze informatie op uw computer wissen of blokkeren als u dat wilt. Ga voor meer informatie over de cookies en bestanden die we op uw computer of mobiele apparaat plaatsen en over de manier waarop u deze kunt wissen of blokkeren naar de cookieverklaring van de website.

Houd er rekening mee dat sommige diensten misschien niet beschikbaar zijn als u nalaat de Persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om ze te verlenen.

Terug naar Inhoudsopgave

4.2 Persoonsgegevens verzameld van bezoekers van externe sites.

Wij gebruiken externe reclametechnologie om advertenties te verstrekken wanneer u de sites bezoekt waarop wij adverteren. Wanneer u een advertentie bekijkt, wordt er een ‘cookie-bestand’ op uw computer opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om onze onlinereclame te beheren. Om meer te weten te komen over de externe reclametechnologie, cookies en de manier waarop u zich kunt ‘afmelden’, klikt u hier (opmerking: u zult naar een externe website gaan).

Bovendien heeft deze Site koppelingen naar sites die ExxonMobil niet bezit, beheert of onderhoudt. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun privacybeleidslijnen en -praktijken en wij leggen geen verklaringen af of geven geen garanties over de privacypraktijken van deze sites. Wij kunnen evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor de beleidslijnen en praktijken van alle sites van waaruit u verbinding maakt met onze Site. We adviseren u het privacybeleid van andere sites zorgvuldig te bekijken en contact op te nemen met de operator als u problemen of vragen hebt.

Terug naar Inhoudsopgave

5. Bekendmaking van Persoonsgegevens aan derde partijen

Wij gebruiken andere bedrijven en personen om namens ons functies uit te voeren. Zij hebben toegang tot Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken om andere redenen. Communicatie via het internet en u informatie, producten en diensten op een andere wijze toesturen, betekent noodzakelijkerwijs dat uw Persoonsgegevens worden doorgegeven of afgehandeld door derde partijen.

Om de Site en de via de Site verzamelde Persoonsgegevens te kunnen beheersen, deelt ExxonMobil uw Persoonsgegevens met de volgende categorieën serviceproviders: IT-serviceproviders, website-hosting en technische deskundigen.

Onder bepaalde omstandigheden zal ExxonMobil de Persoonsgegevens door moeten geven aan derden, zoals de bevoegde autoriteiten, indien bijvoorbeeld de wet of een juridisch proces zulks vereist of indien dit nodig is om haar rechten te verdedigen.

Als Persoonsgegevens worden gedeeld met een derde partij of met een met ExxonMobil verbonden onderneming buiten de EER, zijn naast de vereisten uit deze paragraaf de voorwaarden aangaande gegevensoverdrachten van toepassing, zie paragraaf 6 hieronder.

Terug naar Inhoudsopgave

6. Internationale overdrachten van Persoonsgegevens

6.1 Overdrachten tussen met ExxonMobil verbonden ondernemingen

Het kan zijn dat de met ExxonMobil verbonden onderneming die de verwerkingsverantwoordelijke is, enige of alle Persoonsgegevens overdraagt aan servers van ExxonMobil over de hele wereld en deze Persoonsgegevens toegankelijk maakt voor andere met ExxonMobil verbonden ondernemingen, waarvan sommige gevestigd zijn in derde landen die misschien niet bekend staan om het bieden van een adequate mate van bescherming voor de Persoonsgegevens, conform toepasselijke wetgeving.

De overdracht van Persoonsgegevens van de EER naar ontvangers buiten de EER is onderhevig aan beperkingen. ExxonMobil heeft maatregelen getroffen zodat Persoonsgegevens op alle ExxonMobil-vestigingen een adequate mate van bescherming genieten. Deze maatregelen gelden ook voor de met ExxonMobil verbonden ondernemingen die onderling overeenkomsten aangaan (Inter Affiliate Agreements) en de ‘modelcontractbepalingen’ van de EU bevatten.

De modelcontractbepalingen van de EU zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en de desbetreffende Europese autoriteiten, als zijnde bepalingen die adequate bescherming bieden voor de overdracht van Persoonsgegevens buiten de EER.

Terug naar Inhoudsopgave

6.2. Overdrachten aan derde partijen

Bij de overdracht van Persoonsgegevens aan derden neemt ExxonMobil veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de derde partij de Persoonsgegevens adequaat beschermt.

Neem voor meer informatie over specifieke overdrachtsmechanismen die worden gebruikt voor overdrachten tussen met ExxonMobil verbonden ondernemingen en overdrachten aan derde partijen, zoals informatie over en een kopie van een van de bestaande veiligheidsmaatregelen, geïmplementeerd door ExxonMobil om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens op alle locaties van ExxonMobil binnen een geschikt kader worden verwerkt, contact op met data.privacy.office@exxonmobil.com.

Terug naar Inhoudsopgave

7. De nauwkeurigheid van Persoonsgegevens

ExxonMobil doet haar best Persoonsgegevens die zij verzamelt zo nauwgezet, compleet en actueel te houden, rekening houdend met de redenen waarvoor deze werden verzameld en worden gebruikt. ExxonMobil vertrouwt erop dat betrokkenen de nauwgezetheid en volledigheid van de Persoonsgegevens handhaven en derhalve dienen de betrokkenen ExxonMobil op de hoogte te stellen van wijzigingen in hun Persoonsgegevens.

Terug naar Inhoudsopgave

8. Beveiliging en vertrouwelijkheid

ExxonMobil hanteert adequate administratieve, technische en fysieke maatregelen die zijn bedoeld om Persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, onbedoeld verlies, wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang, gebruik en alle andere onwettige vormen van Verwerking van Persoonsgegevens die in ons bezit zijn.

Terug naar Inhoudsopgave

9. Rechten voor het bekijken, de rectificatie en het wissen van Persoonsgegevens, voor gegevensportabiliteit, voor de beperking van en het bezwaar tegen de Verwerking van Persoonsgegevens

Het kan zijn dat betrokkenen krachtens toepasselijke wetgeving het recht hebben te weten op welke manier ExxonMobil hun Persoonsgegevens verwerkt en toegang hebben tot hun door ExxonMobil bewaarde Persoonsgegevens. Dergelijke rechten bestaan op grond van wetgeving in de EER inzake gegevensprivacy. Daarnaast hebben betrokkenen in de EER tevens het recht om: onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens te laten rectificeren; de Verwerking van hun Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te limiteren; bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingsactiviteiten, gelet op de gegeven omstandigheden en om redenen in verband met hun specifieke situatie; of om Persoonsgegevens conform toepasselijke wetgeving te laten wissen indien dergelijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de redenen waarvoor ze werden verzameld.

Onder bepaalde omstandigheden hebben de betrokkenen tevens het recht de portabiliteit van hun Persoonsgegevens te eisen, die hen in staat zal stellen hun Persoonsgegevens te verkrijgen en opnieuw op verschillende dienstenplatformen te gebruiken voor hun eigen doelen, zonder in de bruikbaarheid ervan te worden belemmerd.

Neem voor meer informatie over het specifieke mechanisme dat ter beschikking staat om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, contact op met het data.privacy.office@exxonmobil.com.

Om het ons mogelijk te maken aan uw verzoek te voldoen, zou het helpen als u ons laat weten in welke context u in eerste instantie ExxonMobil uw Persoonsgegevens verstrekte, bijv. in verband met de promotie van een specifiek product of specifieke dienst.

Terug naar Inhoudsopgave

10. De verwerking van gevoelige Persoonsgegevens

Bepaalde categorieën Persoonsgegevens worden op grond van wetgevingen inzake gegevensprivacy als gevoelig beschouwd en zijn als zodanig onderworpen aan een hoger beschermings- en beveiligingsniveau. Wetgeving inzake gegevensprivacy beschouwt de volgende categorieën Persoonsgegevens als gevoelig: (1) ras of etnische afkomst; (2) politieke meningen; (3) religieuze en filosofische overtuigingen; (4) lidmaatschap van een vakbond; (5) seksleven of seksuele geaardheid; (6) fysieke of geestelijke gezondheid of aandoeningen; en (7) genetische en biometrische gegevens teneinde een natuurlijke persoon op unieke wijze te definiëren.

We vragen u vriendelijk ExxonMobil onder welke omstandigheden dan ook geen gevoelige informatie van bovengenoemde aard te verstrekken. Mocht u echter toch dergelijke informatie verstrekken, dan accepteert ExxonMobil uw expliciete toestemming deze gegevens te gebruiken conform deze Privacyverklaring of op de manieren die worden beschreven op het punt waar dergelijke informatie wordt bekendgemaakt.

Terug naar Inhoudsopgave

11. Geautomatiseerde besluitvorming

ExxonMobil maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, tenzij dit (i.) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen het individu en ExxonMobil en de met haar verbonden ondernemingen, (ii.) toegestaan of vereist is door wetgeving, of (iii.) gebaseerd is op de expliciete toestemming van het individu.

Geautomatiseerde besluitvorming betekent een besluit waaraan voor een individu rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanzienlijke mate treft en uitsluitend is gebaseerd op automatische Verwerking van Persoonsgegevens (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst tijdens het besluitvormingsproces), bedoeld om bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid te beoordelen. Bovendien zal ExxonMobil passende maatregelen treffen om de rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen van het individu te waarborgen.

Terug naar Inhoudsopgave

12. Documentatiebeheer

ExxonMobil bewaart Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om te voldoen aan de redenen waarvoor de gegevens werden verzameld, of om ervoor te zorgen dat toepasselijke wetgeving wordt nageleefd of om wettelijke bedrijfsbelangen te beschermen (bijv. verjaringstermijnen).

ExxonMobil hanteert de volgende criteria om te bepalen wanneer de Persoonsgegevens worden bewaard of verwijderd: Gegevens worden verwijderd conform dataretentierichtlijnen van ExxonMobil.

Terug naar Inhoudsopgave

13. Vragen en klachten

ExxonMobil zet zich ervoor in uw Persoonsgegevens te beschermen als beschreven in deze Privacyverklaring en als vereist door toepasselijke nationale wetgeving. Als u vragen hebt over deze kennisgeving of over de manier waarop ExxonMobil met uw Persoonsgegevens omgaat, of als u extra informatie wilt aanvragen over de Persoonsgegevens die ExxonMobil over u bewaart of meer wilt weten over uw rechten en hoe deze uit te oefenen als het gaat om uw Persoonsgegevens, neem dan contact op met:

§  Data Privacy Office

c/o ExxonMobil Business Support Center Hungary Ltd.

Váci út 81-85

Boedapest

H-1139

Hongarije

§  Data.privacy.office@exxonmobil.com

§  De functionaris voor de gegevensbescherming in landen, genoemd in paragraaf 1

 

Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming in uw land.

Terug naar Inhoudsopgave

14. Gedefinieerde begrippen

Het begrip ‘verwerkingsverantwoordelijke’ betekent de natuurlijke of rechtspersoon (in het geval van ExxonMobil, de desbetreffende met ExxonMobil verbonden onderneming) die de redenen en middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens bepaalt.

Onder ‘ExxonMobil’ en/of ‘met ExxonMobil verbonden ondernemingen’ wordt begrepen (a) Exxon Mobil Corporation of een moedermaatschappij van de Exxon Mobil Corporation, (b) een bedrijf of partnerschap waarvan Exxon Mobil Corporation of een moedermaatschappij van de Exxon Mobil Corporation nu of later, direct of indirect (1) eigenaar is van of (2) zeggenschap heeft over meer dan vijftig procent (50%) van het eigendomsbelang met het recht om te stemmen of de directeuren of functie-equivalente personen ervan te benoemen (‘Verbonden onderneming’) en (c) een joint venture, waarin bedrijven van Exxon Mobil, een moedermaatschappij van Exxon Mobil Corporation of een Verbonden onderneming de dagelijkse operationele controle heeft.

Onder ‘Verwerkt’ of ‘Verwerking’ verstaan we elke operatie of set operaties die worden uitgevoerd op Persoonsgegevens of op sets Persoonsgegevens, al dan niet met automatische middelen, zoals verzamelen, registreren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door uitzending, verspreiding of het anderszins beschikbaar stellen, uitlijnen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

Het begrip ‘Persoonsgegevens’ betekent alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’ of ‘individu’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder onder verwijzing naar een identificator zoals een naam, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Terug naar Inhoudsopgave

15. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Wanneer wij wezenlijke veranderingen aanbrengen aan deze Privacyverklaring, dan zullen we de veranderingen op deze pagina bekendmaken en de herzieningsdatum bovenaan de Privacyverklaring bijwerken. We moedigen u aan onze privacyverklaring regelmatig te bekijken, om te zien of er updates zijn.

Terug naar Inhoudsopgave

16. Toestemming

Door u te registreren op de Site gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Door foto’s of video’s op te sturen naar de Site gaat u ermee akkoord dat dergelijke (gevoelige) persoonlijke informatie wordt verwerkt en overgedragen zoals vermeld in paragraaf 4 van deze privacyverklaring.

U hebt een verantwoordelijkheid de persoonlijke informatie omtrent andere personen die u via de Site hebt bekeken, te behandelen conform de geldende wetgeving, wat kan betekenen dat u dergelijke persoonlijke informatie uitsluitend mag gebruiken in het kader van en ten behoeve van discussies op de Site, tenzij met toestemming van de desbetreffende persoon.

Terug naar Inhoudsopgave